< powrót

O NAS > Regulamin PCH AGROHURT

Regulamin działalności hurtowej na terenie PCH Agrohurt S.A.

I. OBSZAR HANDLU
 
 1. Działalność handlowa odbywa się na terenie PCH AGROHURT S.A. - Rzeszów ul. Lubelska 46 – zwaną  dalej Spółką.
 2. Działalność, o której mowa w pkt. 1, polega na handlu hurtowym, detalicznym oraz działalności usługowej.
 
II. SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCY, NAJEMCY I DZIERŻAWCY
 
 1. Sprzedającym/kupującym na terenie Spółki może być producent - rolny płatnik podatku gruntowego lub działów specjalnych produkcji rolnej, a także podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Najemcą/Dzierżawcą może być: producent - rolny płatnik podatku gruntowego lub działów specjalnych produkcji rolnej, podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
III. TOWARY DOPUSZCZONE DO OBROTU
 
 1. Towarami dopuszczonymi do obrotu na terenie Spółki są towary określone przez Spółkę, a w szczególności:
 1. kwiaty cięte, doniczkowe, rośliny suche, sztuczne oraz akcesoria kwiaciarskie i materiały szkółkarskie,
 2. nieprzetworzone i przetworzone płody rolne, runo leśne,
 3. artykuły i produkty spożywcze, nabiał, jajka,
 4. nasiona suche, suszone owoce i warzywa,
 5. mięso, drób i ich przetwory na warunkach określonych w przepisach higieniczno - sanitarnych,
 6.  produkty z morza i słodkich wód oraz ich przetwory na warunkach określonych w przepisach higieniczno - sanitarnych,
 7. art. chemiczne, papierosy oraz art. przemysłowe,
 8. alkohole i używki, jeżeli w obrocie nimi wymagana jest koncesja, jej uzyskanie/posiadanie jest warunkiem dopuszczenia do sprzedaży u danego sprzedającego,
 9. opakowania związane z towarami dopuszczonymi do obrotu.
2. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła będzie wstrzymana przez pracowników Spółki, którzy zobowiązani są powiadomić:
 1. Policję,
 2. Stację Sanitarno - Epidemiologiczną,
 3. Zakład Weterynarii lub inny kompetentny organ.
 
IV. TOWARY NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU
 
 1. Na terenie Spółki zabroniona jest sprzedaż:
 1. napojów alkoholowych (bez uzyskanej koncesji i zgody Spółki),
 2. benzyny, spirytusu skażonego, środków leczniczych,
 3. kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
 4. zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,
 5. papierów wartościowych,
 6. broni, amunicji, materiałów wybuchowych,
 7. materiałów pirotechnicznych (bez uzyskanej koncesji i zgody Spółki),
 8. przedmiotów ekwipunku wojskowego, policyjnego oraz przedmiotów i artykułów stosowanych do kłusownictwa określonych prawem łowieckim,
 9. innych artykułów, których sprzedaż jest niedozwolona na podstawie odrębnych przepisów.
 
V. GODZINY OTWARCIA PLACU HANDLOWEGO I OBIEKTÓW
O CHARAKTERZE HANDLOWYM

 
1.Plac handlowy/Spółka jest otwarty dla kupujących i sprzedających od poniedziałku do soboty w godzinach:
a)w okresie letnim tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 31 października
             od godz. 3.00 do godz. 17.00
b)w okresie zimowym tj. od dnia 01 listopada do dnia 31 marca
             od godz. 4.00 do godz. 17.00
c)godziny handlu drobiem:
             od godz. 6.00 do godz. 12.00 ( wjazd od godz. 6.00 do godz. 8.00)
2.Pasaż handlowy Hali nr 2,Hali nr 3 i Hali nr 4 jest otwarty w godzinach:
                a) w okresie letnim tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 31 października
                           od godz. 3.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku
                           od godz. 3.00 do godz. 13.00 w soboty
b) w okresie zimowym tj. od dnia 01 listopada do dnia 31 marca
od godz. 4.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku
od godz. 4.00 do godz. 13.00 w soboty
3.Biura Spółki są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00,  punkt kasowy od 7.00 do 14.00.
4.Plac handlowy i obiekty o charakterze handlowym są zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy (niedziela i święta).
5.Lokale handlowe w Halach mogą być otwarte od strony pasażu handlowego tylko w godzinach ujętych w rozdz. V pkt.2 Regulaminu.
6.Poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 2 Regulaminu sprzedający w Halach są zobowiązani zamknąć drzwi lokalu od strony pasażu handlowego.
7. Każde drzwi w Halach muszą być wyposażone w zamknięcie od strony pasażu handlowego uniemożliwiające otwarcie i wejście na pasaż od strony lokalu. Zamknięcie montuje Najemca na własny koszt. Rodzaj zamknięcia i sposób jego zamocowania podaje Spółka.
8.Poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 2 Regulaminu obowiązuje całkowity zakaz przebywania wewnątrz budynków tj. w przejściach, toaletach, na pasażu handlowym itp. 
9.Zakaz przebywania wewnątrz Hal nie dotyczy: służb dozoru mienia, administratora, brygad remontowych działających w porozumieniu i za zgodą administratora oraz sprzedających, znajdujących się w lokalach handlowych.
10.Pracownicy Działu Utrzymania Porządku sprzątają pasaż w Hali nr 2, 3 i 4 od godz. 12.00, od poniedziałku do soboty. Do godz. 12.00 z powierzchni pasaży muszą zostać usunięte towary Najemców/Dzierżawców.  W przypadku pozostawienia towaru na pasażu po wyznaczonej godzinie towar może zostać usunięty  i potraktowany jak odpady komunalne, za co zostanie naliczona stosowna opłata.
11.Wjazd z dostawą towaru, poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 1 i 3 Regulaminu, odbywa się przy użyciu karty magnetycznej uprawniającej do bezpłatnego wjazdu na teren Spółki (rozdz. XIII).
 
VI.  PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH NA RZESZOWSKICH TARGACH STAROCI
 1. Rzeszowskie Targi Staroci odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 8.00 – 13.00   z wyjątkiem Świąt, gdzie następuje przesunięcie na trzecią niedzielę miesiąca.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz handlu przed bramami wjazdowymi i ogrodzeniem.
 3. Na Targach Staroci zabrania się:
a)sprzedaży obrazów, książek, pism, pocztówek, innych przedmiotów o treści lub formie pornograficznej,
b)alkoholu (bez koncesji i zgody Zarządu) i narkotyków,
c)broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych oraz niebezpiecznych,
d)spożywania napojów alkoholowych i przebywania osób w stanie nietrzeźwym.
4.   PCH AGROHURT S.A. nie odpowiada za źródło pochodzenia przedmiotów sprzedających przez wystawców.
5.   Rzeszowskim Targom Staroci może towarzyszyć akcja „Ciuch w Ruch”.
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCYCH, KUPUJĄCYCH, NAJEMCÓW
I DZIERŻAWCÓW

 
1.Najemca/Dzierżawca ma prawo korzystania z usług Spółki (w zakresie prac: spawalniczych, elektrycznych, konserwacji sieci wodno – kanalizacyjnych, budowlano-remontowych) na podstawie pisemnego zlecenia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2.Najemca/Dzierżawca ma możliwość wydzierżawienia łączy telefonicznych i internetowych po złożeniu pisemnego zlecenia, jeżeli pozwolą na to warunki techniczne.
3.Zabrania się prowadzenia sprzedaży i składowania towaru na ciągach komunikacyjnych oraz w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
4.Zabrania się eksponowania towarów do sprzedaży poza obrysem dzierżawionego placu.
5.W przypadku nie przestrzegania zakazów określonym w pkt. 3 i 4. zostanie naliczona dzienna dodatkowa opłata za każdy zajmowany metr kwadratowy powierzchni zgodnie z Cennikiem lub stawką za m² dziennie zgodnie ze stawką czynszu obowiązującego danego Najemcę/Dzierżawcę.
6.Zabrania się eksponowania i sprzedaży towarów przy wejściach do hal handlowych oraz przy budynku H (ściana wschodnia budynku).
7.Zabrania się pryzmowania, składowania palet i skrzyń przed lokalami handlowymi.
8.Najemca/Dzierżawca powierzchni handlowej w Budynkach, Halach i Pawilonach może korzystać
z przylegającego do wynajmowanej powierzchni pasa o szerokości 1 m, jako powierzchni wystawienniczej.
9.Zabrania się bez uzgodnienia z Zarządem Spółki ustawiania namiotów, nadwozi i innych zabudowań, sprzętów na terenie Spółki.
10.Zabrania się odstępowania oraz samowolnej zamiany miejsc sprzedaży z osobami trzecimi.  Działanie takie stanowi ciężkie naruszenie warunków umowy.
11.Umowa najmu/dzierżawy upoważnia sprzedającego do przebywania na terenie Spółki w terminie wskazanym
w umowie najmu/dzierżawy, we wszystkie dni robocze w godzinach określonych w rozdz. V pkt. 1 Regulaminu.
12.Najemca/Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Zarządu Spółki dokonywać jakichkolwiek zmian na wydzierżawianym placu lub w wynajmowanym lokalu. Wszelkiego rodzaju zmiany bez pisemnej zgody Zarządu Spółki traktowane będą, jako naruszenie warunków umowy najmu/dzierżawy. 13.Najemca/Dzierżawca oraz osoby prowadzące sprzedaż na placach odpowiadają za utrzymanie czystości w obrębie przedmiotu najmu/dzierżawy oraz w najbliższym jego otoczeniu. Koszty usunięcia pozostawionych odpadów w obrębie lokalu/placu pokrywa Najemca/Dzierżawca.
14.Wynajmująca/Wydzierżawiająca zapewnia odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz dachów hal i budynków będących własnością Spółki.
15.Najemca/Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w najmowanej/dzierżawionej powierzchni handlu oraz powierzchni bezpośrednio do niej przyległej, w tym do odśnieżania części placu bezpośrednio przyległej do przedmiotu najmu/dzierżawy.
16.Właściciel  nakładów poniesionych na budowę obiektu posadowionego na placach Spółki jest zobowiązany do odśnieżania dachu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie tej czynności.
17. W przypadku rozwiązania umowy najmu/dzierżawy, Najemca/Dzierżawca jest zobowiązany do przekazania Wynajmującej/Wydzierżawiającej przedmiot najmu/dzierżawy w stanie, w jakim został mu przekazany do użytkowania.
18. Przekazanie pomieszczeń odbywa się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
19. Koszty zawiązane z przywróceniem lokalu/powierzchni handlowej do stanu początkowego określonego protokołem zdawczo-odbiorczym pokrywa Najemca/Dzierżawca.
20.Do ważenia i mierzenia towarów stanowiących własność klientów Spółki mogą być używane tylko i wyłącznie urządzenia posiadające aktualną legalizację.
21. Wokół budynków obowiązuje całkowity zakaz parkowania, zatrzymywania i postoju samochodów z wyłączeniem pojazdów, z których odbywa się wyładunek i załadunek towaru. Wyładunek/załadunek może trwać maksymalnie 45 min.
22. Najemcy /Dzierżawcy lokali, powierzchni na terenie Spółki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, przepisów bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz prawa budowlanego.
23. Całkowita odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarno - epidemiologicznych, p.poż. i innych w ramach wykonywanej działalności spoczywa na Najemcy/Dzierżawcy. Zapis dotyczy również wyposażenia p. pożarowego w lokalach i pawilonach handlowych.
24. Koszty związane z usunięciem usterek powstałych z winy Najemcy/Dzierżawcy lub w wyniku eksploatacji ponosi Najemca/Dzierżawca zgodnie z obowiązującym cennikiem.
25. Najemca/Dzierżawca ma prawo korzystać z wody tylko i wyłącznie do celów higieniczno - sanitarnych.
26. Zabrania się mycia (po za terenem myjni samochodowej) wózków widłowych, samochodów i innych sprzętów motoryzacyjnych na placu Spółki.
27. W pomieszczeniach handlowych i biurowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.
28. Temperatura powietrza w Halach/Budynkach wynosi:
a) w zimie minimum +14oC przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -20oC,
b) w lecie maksymalnie +26oC przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż +30oC; w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +30oC temperatura w Halach/Budynkach powinna być obniżona o ok. 6oC w stosunku do temperatury panującej na zewnątrz, tj. zgodnie z obowiązującymi w Spółce wymogami systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP.
29. Zabrania się na terenie Spółki używania butli gazowych w celach grzewczych.
30. Zobowiązuje się Najemców/Dzierżawców będących właścicielami wózków jezdniowych do przeprowadzania okresowych kontroli serwisowych wózków oraz zgłoszenia i przeprowadzania inspekcji wózków przez Urząd Dozoru Technicznego.
31. W obiektach Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie zabrania się dogrzewania pomieszczeń urządzeniami grzewczymi z otwartym płomieniem oraz pozostawiania jakichkolwiek urządzeń grzewczych bez nadzoru.
32. W związku z ryzykiem tworzenia się atmosfery wybuchowej spowodowanej mieszaniem powietrza    z wodorem zabrania się ładowania elektrycznych wózków w miejscach bez dostępu odpowiedniej wentylacji.
33. Spółka oświadcza, że jej mienie jest ubezpieczone.
34. Najemca, zobowiązuje się do posiadania w całym okresie Najmu:
      1) ubezpieczenia wyposażenia przedmiotu najmu, według jego wartości, od szkód powstałych w   
          szczególności wskutek pożaru, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku
         statku powietrznego, awarii systemów wodociągowych, instalacji przeciwpożarowej lub innych
         tego typu zdarzeń w Przedmiocie Najmu, 
     2) ubezpieczenia z tytułu kosztów odbudowy Przedmiotu Najmu, np. w przypadku pożaru,
     3) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, której może podlegać z tytułu niniejszej Umowy.
35.  Najemca zobowiązuje się do uzyskania i posiadania w całym Okresie Najmu ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej najemcy z tytułu szkód na osobie i szkód majątkowych, które będzie obejmowało działalność prowadzoną przez Najemcę w Przedmiocie Najmu oraz ubezpieczenia majątkowego obejmującego wszelkie szkody majątkowe w mieniu znajdującym się w Przedmiocie Najmu.
36. Najemca/Dzierżawca powierzchni handlowej jest zobowiązany do uiszczenia kaucji na zabezpieczenie ewentualnych jego przyszłych zobowiązań wobec Spółki, w wysokości i w terminie określonym w indywidualnych umowach najmu/dzierżawy.
37. Kaucja, o której mowa w pkt. 38 jeżeli nie będzie podstaw do jej potrącenia, podlega zwróceniu Najemcy/Dzierżawcy nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy.
38. Wynajmująca/Dzierżawca ma prawo do żądania zwrotu poniesionych wszelkich kosztów ponad kwotę kaucji w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy niezapłacone przez Najemcę/Dzierżawcę opłaty lub koszty napraw przekroczą ustaloną kwotę kaucji.
39. W przypadku regularnego uiszczania opłat czynszowych za najem/dzierżawę przez okres minimum dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego zapisu do Regulaminu, Spółka może na wniosek Najemcy/Dzierżawcy dokonać zmiany – pomniejszenia wpłaconej kwoty kaucji. Wpłaconą zaś kaucję Zarząd zaliczy na poczet należnych opłat czynszowych.  
VIII. WARUNKI PROWADZENIA SPRZEDAŻY
 
 1. Warunkiem prowadzenia działalności handlowej na terenie Spółki jest:
  1. uiszczenie opłat dziennej według obowiązującego cennika,
  2. zawarta umowa najmu lub dzierżawy.
 2. Opłaty wynikające z obowiązującego cennika mogą być pobierane przez Pracowników Spółki, posiadających stosowne uprawnienia.
 3. Pracownicy Spółki posiadający stosowne uprawnienia, mogą przeprowadzić kontrole dot. uiszczenia opłat przez sprzedających na terenie Spółki. W przypadku braku paragonu potwierdzającego uiszczenie opłaty Sprzedający zobowiązany jest do uiszczenia po raz kolejny stosownej opłaty.
 4. Najemca/Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaną przez niego powierzchnią.
  W szczególności jest on zobowiązany do uiszczania z góry comiesięcznej opłaty za wynajmowaną/wydzierżawianą powierzchnię, a także innych dodatkowych opłat wynikających z eksploatacji wynajmowanej/wydzierżawianej powierzchni według ustalonego cennika, w wysokości i w czasie określonym w indywidualnych umowach najmu/dzierżawy.
 5. Jednorazowa opłata placowa upoważnia do prowadzenia handlu na ternie Spółki w miejscu do tego przeznaczonym, w dniu jej uiszczenia, w godz. ujętych w rozdz. V pkt. 1 Regulaminu.
 6. Ważność opłaty jednorazowej zawarta jest w dacie sprzedaży na paragonie fiskalnym.
 7. W sytuacji, gdy sprzedający przebywa na terenie Spółki w miejscu przeznaczonym do handlu poza godzinami wymienionymi w rozdz. V pkt. 1 Regulaminu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty placowej dot. sprzedaży ze środków transportu za kolejną dobę.
 8. Sprzedaż na terenie Spółki jest równoznaczna z koniecznością uiszczenia opłaty według obowiązującego cennika, obowiązek ten dotyczy każdego sprzedającego.
 9. Wjazd na teren Spółki z towarem bez WZ czy faktury, rezerwacji miejsca lub umowy upoważnia pracownika Spółki (Inkasenta) do pobrania opłaty zgodnie z cennikiem.
10. Od osób prowadzących handel na zasadzie jednorazowych opłat placowych pobierana jest w uzasadnionym przypadku związanym z rodzajem asortymentu kaucja dot. odpadów organicznych /zgodnie z obowiązującym cennikiem/. W przypadku usunięcia odpadów przez handlujących kaucja podlega zwrotowi.
11. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych opłat na podstawie Uchwał Zarządu Spółki.
12. Osoby uchylające się od uiszczania opłaty placowej, lub osoby będące po spożyciu alkoholu, zachowujące się w sposób urągający ogólnie przyjętym normom moralnym i etycznym mogą być usunięte z terenu Spółki przez pracowników Spółki, Służby Ochrony bądź przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji.
13. Do opłat wynikających z obowiązującego cennika Spółki mogą być doliczane opłaty targowe według     taryfikatora ustalonego uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.
 
IX. PRZYDZIAŁ LOKALI I PLACÓW HANDLOWYCH
 
1.Przydział lokali i placów handlowych może odbywać się na zasadzie przetargu nieograniczonego w formie składanych pisemnych ofert na podstawie Regulaminu przydziału miejsc handlowych.
2.Rezerwacja placu abonamentowego odbywa się na podstawie pisemnego podania złożonego do Zarządu Spółki – na obowiązującym formularzu dostępnym w Biurze Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej.
 
X. OZNAKOWANIE LOKALI, PLACÓW I LOKALIZACJA REKLAM
 
1.Każdy wynajmowany lokal i wydzierżawiany plac posiada numerację nadaną przez Spółkę.  Numery oznaczające lokale usytuowane są przy drzwiach oraz ewentualnie na zewnątrz drzwi wejściowych. Numery oznaczające place usytuowane są na powierzchni placu – znakami poziomymi.
 1. Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych zmian w numeracji lokalu i placu.
3.Prowadzący działalność na terenie Spółki zobowiązany jest do oznakowania w widoczny sposób lokalu lub miejsca, na którym handluje: imieniem i nazwiskiem Najemcy/Dzierżawcy lub nazwą firmy, zgodnie
z obowiązującymi w tej materii przepisami, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do handlu ze środka transportu.
4.Każdy Najemca/Dzierżawca ma prawo do umieszczenia reklamy, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółki i ustaleniu warunków montażu.
5.Warunki umieszczenia reklamy uzgadniane są indywidualnie z Kierownikiem Działu Marketingu, Sprzedaży
 i Eksploatacji.
6.Najemca/Dzierżawca ma możliwość uzyskania pomocy w przygotowaniu reklamy branżowej na preferencyjnych warunkach handlowych ustalanych indywidualnie w zakresie:
a.wykonania banerów , tablic lub ulotek reklamowych,
b.zamieszczenia ofert kupna/sprzedaży na stronie internetowej Spółki.: www.agrohurtsa.pl
c.publikacji oferty handlowej na stronie internetowej Spółki,
d.emisji ogłoszeń reklamowych przez lokalny radiowęzeł.
e.emisji spotów reklamowych na telebimie Spółki.
7.Bez pisemnej zgody Zarządu Spółki organizacja handlu obnośnego, jakakolwiek promocja, kolportaż materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych w wersji tradycyjnej lub na nośnikach elektronicznych jest zabroniona i stanowi naruszenie dóbr Spółki.
 
XI. RUCH POJAZDÓW
 
1.Wszyscy uczestnicy ruchu zobowiązani są na terenie Spółki do przestrzegania zasad oznakowania, Kodeksu Ruchu Drogowego i poleceń odpowiednich służb porządkowych.
2.Drogi, bramy, urządzenia pożarowe oraz Stacje Transformatorowe nie mogą być blokowane przez parkujące pojazdy mechaniczne.
3.Zabrania się postoju wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych na ciągach komunikacyjnych.
 XII. ZASADY POBIERANIA OPŁATY PARKINGOWEJ
 
 1. Od osób pozostawiających pojazdy mechaniczne na terenie Spółki poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 1 oraz w pkt. 3, może być pobierana opłata parkingowa wg. obowiązującego cennika.
 2. Opłata parkingowa może być naliczana na podstawie codziennych raportów służb ochrony.
 3. Spółka ma prawo usunąć ze swojego terenu pojazdy mechaniczne, bez powiadomienia właściciela pojazdu, za które nie jest uiszczona opłata parkingowa. Kosztami usunięcia pojazdu zostanie obciążony właściciel pojazdu, który parkując pojazd wyraża na to zgodę.
 4. Parkowanie pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych typu TIR, ciągników rolniczych, przyczep, motocykli i motorowerów) poza godzinami ujętymi w rozdz. V         pkt. 1 Regulaminu jest bezpłatne na parkingach:
- od strony wschodniej za Budynkiem G,
- od strony Trzebowniska za Halą nr 4.
5.  Bezpłatne parkingi przeznaczone są tylko dla sprzedających, kupujących, Najemców i Dzierżawców, w godz. ujętych w rozdz. V. pkt. 1 Regulaminu.
6.  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy mechaniczne na terenie                                                      PCH AGROHURT S.A.
 
 
XIII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART MAGNETYCZNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO WJAZDU NA TEREN SPÓŁKI
1.Opłata za nową kartę magnetyczną - według obowiązującego cennika.
2.Aktualizacja sprzedanych kart odbywa się raz w roku - opłata według obowiązującego cennika.
3.Karta magnetyczna upoważnia do wjazdu na teren Spółki poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 1 Regulaminu.
4.Posiadanie karty magnetycznej nie upoważnia do handlu na terenie Spółki.
5.W przypadku, gdy użytkownik karty będzie prowadził handel na terenie Spółki bez uiszczenia opłaty wg obowiązującego cennika, jego karta zostanie dezaktualizowana bez uprzedniego powiadomienia.
6.Karty magnetyczne sprzedawane są w Kasie Spółki.
7.Wjazdy przy użyciu karty magnetycznej są rejestrowane w systemie, na co kupujący kartę wyraża zgodę.
8.Karta magnetyczna niezaktualizowana raz w roku tracą ważność i zostają zablokowana w systemie.
9.Karty magnetycznej nie wolno odstępować lub odsprzedawać osobom trzecim, W przypadku odstąpienia karty osobom trzecim, Spółka ma prawo do zablokowania wszystkich kart kontrahenta, który dopuścił się do nieprzestrzegania Regulaminu Spółki
10.W przypadku zgubienia karty magnetycznej, należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić pisemnie w siedzibie Spółki, celem zablokowania jej w systemie.
11.Osoba wykupująca kartę magnetyczną odpowiada za jej używanie zgodnie z Regulaminem.
12.Posiadacz karty magnetycznej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
z niewłaściwym używaniem karty magnetycznej (np. naprawa uszkodzonego systemu wjazdowego).
13.W uzasadnionych przypadkach Służby Ochrony mają prawo zatrzymać kartę magnetyczną należącą do osoby, która próbuje wjechać na teren Spółki.
14.Kartę magnetyczną mogą nabyć:
a)osoby fizyczne, osoby prawne, które prowadzą działalność wytwórczą, rolniczą, handlową, usługową oraz  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "podmiotami", po zapoznaniu się i pisemnym zaakceptowaniu regulaminu używania kart oraz uiszczeniu opłaty wg obowiązującego cennika.
b) podmioty, które są związane umową dzierżawy/najmu ze Spółką na następujących warunkach:
 • aktualizacja kart magnetycznych każdego roku,
 • karta magnetyczna bez powiadomienia klienta zostaje zablokowana w systemie w przypadku naruszenia warunków: umowy, Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki oraz regulaminu korzystania
  z kart magnetycznych,
 • bez powiadomienia klienta blokada w systemie kart, które nie zostały zaktualizowane, ze skutkiem na koniec każdego roku,
 • zapoznanie się i pisemne zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart magnetycznych i Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki,
 • klientowi maksymalnie przysługuje 5 kart magnetycznych, większa ilość po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki.
c) podmioty niezwiązane umową ze Spółką, na następujących warunkach:
 • aktualizacja kart magnetycznych każdego roku,
 • blokada bez powiadomienia klienta w systemie kart magnetycznych, które nie zostały zaktualizowane, ze skutkiem na koniec roku,
   
 • karta magnetyczna bez powiadomienia klienta zostaje zablokowana w systemie w chwili naruszenia warunków: umowy, Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki oraz regulaminu korzystania                  z kart magnetycznych,
 • zapoznanie się i pisemne zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart magnetycznych i Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki,
 • okazanie stosownych dokumentów tj. nakazu płatniczego, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji                    o Działalności Gospodarczej lub odpisu z KRS-u,
 • dla jednego podmiotu przysługuje jedna karta magnetyczna, większa ilość po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki.
15. Oświadczenie dotyczące akceptacji Regulaminu Spółki oraz Regulaminu korzystania z kart magnetycznych.
OŚWIADCZENIE
„Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin działalności handlowej na terenie PCH AGROHURT S.A. oraz regulamin korzystania z kart magnetycznych. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania warunków, zasad i obowiązków zawartych w wyżej wymienionych regulaminach.”
DANE OSOBY WYKUPUJĄCEJ KARTĘ MAGNETYCZNĄ
Nazwa Firmy/Podmiotu:
........................................................................................................................................................................................
Adres prowadzenia działalności gospodarczej/adres do korespondencji:
........................................................................................................................................................................................
Branża:
........................................................................................................................................................................................
Telefon:
........................................................................................................................................................................................
Adres e-mail:
........................................................................................................................................................................................
Numer karty:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych w celach marketingowych.
(zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. oraz warunkami i zasadami wynikającymi z Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych AGROHURT S.A.)
 
......................................................................
Czytelny podpis osoby wykupującej kartę
 
16. Instrukcja obsługi karty wjazdowej:
a)skieruj kartę w stronę czytnika z odległości max 5 m,
b)pod otwartym szlabanem może przejechać tylko jeden pojazd, czas podniesienia ramienia rampy wynosi około 6 sekund,
c)ponowne skierowanie karty w stronę czytnika możliwe po opuszczeniu ramienia rampy,
d)zakaz zatrzymywania się pod ramieniem rampy,
e)w przypadku uszkodzenia szlabanu koszty naprawy ponosi sprawca z ubezpieczenia OC.
XIV. STATYSTYKA, INFORMACJA RYNKOWA I CENOWA
 
Spółka jest upoważniona do zbierania aktualnej informacji rynkowej dot. cen owoców i warzyw, art. spożywczych, przemysłowych oraz kwiatów, będących przedmiotem handlu na terenie Spółki.
 
 XV. ADMINISTROWANIE
 
Za administrowanie obiektami, lokalami handlowymi i biurowymi odpowiedzialna jest Spółka.
 
XVI. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
 
1. W sprawach związanych z uszkodzeniem lub awarią:
a)instalacji elektrycznej,
b)wodno - kanalizacyjnej,
c)grzewczej,
należy się kontaktować z dozorem i ochroną tel. 693 445 960, Kierownikiem Działu Marketingu Sprzedaży                  i Eksploatacji pod numerem 604 775 967, lub Specjalistą w Dziale Utrzymania Porządku pod numerem tel. 664 604 802.
2.W przypadku zauważenia pożaru, kradzieży, wypadku itp. należy natychmiast poinformować administratora oraz właściwe służby:
Dozór i ochrona                                                             - 693 445 960
Policja                                                                                                    -  997
Straż Pożarna                                                                                          -  998
Pogotowie Ratunkowe                                                                           -  999
Centrum Powiadomienia Ratunkowego                                         - 112
Straż Miejska                                                                                  - 986
Pogotowie Gazowe                                                                          - 992
                                                                           
 
XVII. ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW
 
Postanowienia ujęte w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio do wszystkich użytkowników Spółki.
 
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.Zmiany niniejszego Regulaminu następują w tym samym trybie, co jego uchwalenie.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują Uchwały i Zarządzenia Zarządu Spółki, Umowy Najmu, Umowy Dzierżawy, Regulamin przydziału miejsc handlowych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Uprawnienia nabyte na podstawie poprzednio obowiązujących regulaminów obowiązują do czasu wygaśnięcia zgodnie z postanowieniami tych regulaminów, przy czym wysokość ulg określa się na podstawie obecnie obowiązującego Regulaminu.
4.Z dniem wprowadzenia niniejszego Regulaminu traci moc wcześniejszy Regulamin i związane z nim Zarządzenia.
5.Każdy kto znajduje się na terenie Spółki obowiązany jest znać i przestrzegać niniejszy Regulamin.
6.Tekst Regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, na tablicach informacyjnych oraz dostępny w Biurze Zarządu.
 
Tekst jednolity Regulaminu został wprowadzony Zarządzeniem 02/06/2017 Zarządu Spółki                                           z dnia 26.06.2017 r.
Zmiany w Dziale VII pkt. 28, 29, 30, 31 wprowadzone zostały Uchwałą nr 01/01/2019 r. Zarządu Spółki dnia 09.01.2019 r. 
Zmiany w Działach III, VI, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XVI wprowadzone zostały Uchwałą nr 02/12/2023 Zarządu Spółki z dnia 20.12.2023 r.