< powrót

O NAS > Regulamin Rzeszowskich Targów Staroci

Regulamin Rzeszowskich Targów Staroci

§ 1

1. Rzeszowskie Targi Staroci (zwane dalej : "targami") odbywają się zgodnie z harmonogramem rocznym targów, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o ile harmonogram targów nie stanowi inaczej, w godz. 8:00-13:00. 

2. Miejsce targów obejmuje teren Organizatora, tj. Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie (zwanego dalej: "PCH AGROHURT S.A."), adres siedziby:ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów, tel. (17) 86 72 400, adres e-mail: sekretariat@agrohurtsa.pl. Ze strony PCH AGROHURT S.A. za przygotowanie targów odpowiada Sekcja Marketingu.

3. Informacje dotyczące targów można uzyskać pod numerem telefonu: tel. (17) 86 72 455,    (17) 86 72 546, 666 705 112 lub na stronie www.agrohurtsa.pl

4. Równocześnie z targami na terenie PCH AGROHURT S.A. mogą odbywać się inne wydarzenia, do których stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Udział w targach jest płatny. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości zajmowanej powierzchni. Zajęcie większej powierzchni powoduje wzrost opłaty o wielokrotności niżej wymienionych kwot:

- stoisko na placu przed halą: od 45,00  brutto.

2. Wystawca korzystający ze stoiska może na czas trwania targów wypożyczyć od Organizatora targów stół, regał lub ławkę. Opłata za wypożyczenie stołu lub regału wynosi 10,00 zł. brutto. Za zniszczenia sprzętu podczas przenoszenia, rozkładania oraz użytkowania odpowiada osoba wypożyczająca.

3. Osoby odwiedzające targi w charakterze Klientów są zobowiązane do wpłacenia opłaty
w wysokości 4,00 zł. brutto. Opłaty dokonuje się przy bramach wejściowych.

4. Podczas targów w imieniu Organizatora, opłaty za stoiska i opłaty wejściowe pobierają osoby upoważnione przez Zarząd PCH AGROHURT S.A., legitymujący się stosownym identyfikatorem.

5. Wprowadza się bezwzględny zakaz handlu przed bramami wjazdowymi i ogrodzeniem.

§ 3

1. Obowiązuje pełna rezerwacja stoisk na halach oraz placach. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie nie później niż na 5 dni przed terminem targów. Rezerwacja stoiska obowiązuje do godz. 7:00 w dniu targów, o ile Organizator nie zostanie wcześniej poinformowany przez Wystawcę , o innej godzinie przyjazdu.

2. W przypadku braku powiadomienia przez Wystawcę , o późniejszej godzinie przyjazdu, rezerwacja oraz przedpłata przepadają, a Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia na wcześniej zarezerwowanym miejscu dowolnego Wystawcy.

3. Osoba rezerwująca stanowisko jest zobowiązana do wpłacenia na rachunek bankowy lub w kasie PCH AGROHURT S.A. przedpłaty wynoszącej 10,00 zł. brutto za stoisko, na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem targów. Pozostała część opłaty zostanie pobrana przez inkasenta podczas targów. Rezerwacji stanowiska można dokonać na cały rok. Na życzenie Wystawcy , Organizator wystawia fakturę VAT.

4. Po dokonaniu opłaty za udział w targach, Wystawca otrzyma pokwitowanie  upoważniające do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego, na okres trwania targów.

5. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji Organizatora targów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4

1. Podczas Targów Wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy. W innym przypadku mogą utracić zajęte stoisko. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za źródło pochodzenia , sprzedawanego przez Wystawców asortymentu.

2. PCH AGROHURT S.A. nie jest stroną transakcji handlowych pomiędzy Wystawcami targów , a klientami. Sprzedający i kupujący ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży.

3. Sprzęt stanowiący własność Organizatora targów, objęty wypożyczeniem przez Wystawców będzie wydawany w dniu targów przez pracownika PCH AGROHURT S.A. w Hali nr 4, w godz. 6:00-7:00. Przy wydawaniu sprzętu osoba upoważniona będzie pobierać opłatę zgodną z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

4. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas targów
i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy. Wszelkie szkody powstałe z winy Wystawcy zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty tej naprawy.

5. Każdy z Wystawców wyraża nieodwołalną zgodę na audiowizualne utrwalanie przebiegu imprezy ( targów,itp. ). Osoby akceptujące niniejszy Regulamin i biorące udział w targach wyrażają zgodę na wykorzystywanie materiałów audiowizualnych z imprez (targów, imprez towarzyszących) mogących zawierać ich wizerunek, w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, przez Organizatora targów.

§ 5

1. Podczas trwania targów zabrania się :

- sprzedaży materiałów i przedmiotów o treści pornograficznej ;

- broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych oraz niebezpiecznych ;

2. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, zakłócające spokój,
naruszające porządek podczas organizowanej imprezy, będą wypraszane z terenu targów, co nie wyklucza ewentualnego powiadomienia stosownych organów ochrony prawnej ( Policja, Prokuratura ) lub skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

3. Skargi i wnioski należy zgłaszać Organizatorowi w siedzibie spółki PCH AGROHURT S.A., Rzeszów, adres siedziby: ul. Lubelska 46 (budynek G), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.

 

§ 6

1. Organizator posiada prawo zmian i ostatecznej interpretacji i postanowień Regulaminu.

2. Wystawca, który uczestniczy w targach poprzez zajęcie powierzchni handlowej oraz klienci odwiedzający targi akceptują warunki niniejszego Regulaminu.