< powrót

O NAS > Regulamin PCH AGROHURT

Regulamin działalności hurtowej na terenie PCH Agrohurt S.A

 1. OBSZAR HANDLU
  1. Działalność handlowa odbywa się na terenie PCH AGROHURT S.A. - Rzeszów ul. Lubelska 46 – zwaną dalej Spółką.
  2. Działalność, o której mowa w pkt. 1, polega na handlu hurtowym, detalicznym oraz działalności usługowej.
    
 2. SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCY, NAJEMCY I DZIERŻAWCY
  1. Sprzedającym/kupującym na terenie Spółki może być producent - rolny płatnik podatku gruntowego lub działów specjalnych produkcji rolnej, a także podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą
   w oparciu o obowiązujące przepisy: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  2. Najemcą/Dzierżawcą może być: producent - rolny płatnik podatku gruntowego lub działów specjalnych produkcji rolnej, podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. TOWARY DOPUSZCZONE DO OBROTU
  1. Towarami dopuszczonymi do obrotu na terenie Spółki są towary określone przez Spółkę , a w szczególności:
   • Kwiaty cięte, doniczkowe, rośliny suche, sztuczne oraz akcesoria kwiaciarskie i materiały szkółkarskie,
   • Nieprzetworzone i przetworzone płody rolne, runo leśne,
   • Artykuły i produkty spożywcze, nabiał, jajka,
   • Nasiona suche, suszone owoce i warzywa,
   • Mięso, drób i ich przetwory na warunkach określonych w przepisach higieniczno - sanitarnych,
   • Produkty z morza i słodkich wód oraz ich przetwory na warunkach określonych w przepisach higieniczno - sanitarnych,
   • Art. chemiczne, papierosy oraz art. przemysłowe.
  2. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub nielegalnego źródła będzie wstrzymana przez pracowników Spółki, którzy zobowiązani są powiadomić:
   • Policję
   • Stację Sanitarno - Epidemiologiczną,
   • Zakład Weterynarii lub inny kompetentny organ.
     
 4. TOWARY NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU
  1. Na terenie PCH AGROHURT S.A. zabroniona jest sprzedaży:
   • napojów alkoholowych (bez uzyskanej koncesji i zgody Spółki),
   • benzyny, spirytusu skażonego, środków leczniczych,
   • kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
   • zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,
   • papierów wartościowych,
   • broni, amunicji, materiałów wybuchowych,
   • przedmiotów ekwipunku wojskowego, policyjnego oraz przedmiotów i artykułów stosowanych do kłusownictwa określonych prawem łowieckim,
   • innych artykułów, których sprzedaż jest niedozwolona na podstawie odrębnych przepisów.
     
 5. GODZINY OTWARCIA PLACU HANDLOWEGO I OBIEKTÓW O CHARAKTERZE HANDLOWYM
  1. Plac handlowy jest otwarty dla kupujących i sprzedających od poniedziałku do soboty w godzinach: od godz. 3.00 do godz. 17.00 od godz. 4.00 do godz. 17.00 od godz. 6.00 do godz. 13.00 ( wjazd od godz. 6.00 - do godz. 8.00)
   • w okresie letnim tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 31 października
   • w okresie zimowym tj. od dnia 01 listopada do dnia 31 marca
   • godziny handlu drobiem:
  2. Pasaż handlowy Hali nr 2,Hali nr 3 i Hali nr 4 jest otwarty w godzinach:
               4.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku
               4.00 - 13.00 w soboty
  3. Plac handlowy i obiekty o charakterze handlowym są zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy (niedziela i święta).
  4. Lokale handlowe w Halach  mogą być otwarte od strony pasażu handlowego tylko w godzinach ujętych
   w  rozdz. V pkt.2 Regulaminu.
  5. Poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 2 Regulaminu sprzedający w Halach są zobowiązani zamknąć drzwi lokalu od strony pasażu handlowego.
  6. Każde drzwi w Halach muszą być wyposażone w zamknięcie od strony pasażu handlowego uniemożliwiające otwarcie i wejście na pasaż od strony lokalu. Zamknięcie montuje Najemca/Dzierżawca na własny koszt. Rodzaj zamknięcia i sposób jego zamocowania podaje Spółka.
  7. Poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 2 Regulaminu obowiązuje całkowity zakaz przebywania wewnątrz budynków tj. w przejściach, toaletach, na pasażu handlowym itp. 
  8. Zakaz przebywania wewnątrz Hal nie dotyczy: służb dozoru mienia, administratora, brygad remontowych działających w porozumieniu i za zgodą administratora oraz sprzedających, znajdujących się w lokalach handlowych.
  9. Pracownicy Działu Utrzymania Porządku sprzątają Pasaż w Hali nr 2,3 i 4 od godz. 12.00, od poniedziałku do soboty. Do godz. 12.00 z powierzchni pasaży muszą zostać usunięte towary Najemców/Dzierżawców.
  10. Wjazd z dostawą towaru, poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 1 i 3 Regulaminu, odbywa się przy użyciu karty magnetycznej uprawniającej do bezpłatnego wjazdu na teren Spółki.
  11. Punkt kasowy w siedzibie Spółki.:
   czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 - 14.00.
    
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCYCH, KUPUJĄCYCH, NAJEMCÓW I DZIERŻAWCÓW
  1. Najemca/Dzierżawca ma prawo korzystania z usług Spółki (w zakresie prac: spawalniczych, elektrycznych, konserwacji sieci wodno – kanalizacyjnych, budowlano-remontowych) na podstawie pisemnego zlecenia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  2. Najemca/Dzierżawca może skorzystać z bezpłatnego szkolenia z zakresu stosowania systemu HACCP oraz otrzymania odpowiedniej dokumentacji z odbytego szkolenia.
  3. Najemca/Dzierżawca ma możliwość wydzierżawienia łączy telefonicznych i internetowych po złożeniu pisemnego zlecenia, jeżeli pozwolą na to warunki techniczne.
  4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży i składowania towaru na ciągach komunikacyjnych oraz w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  5. Zabrania się eksponowania towarów do sprzedaży poza obrysem dzierżawionego placu lub najmowanego placu handlowego.
  6. Najemca/Dzierżawca powierzchni handlowej w Budynkach, Halach i Pawilonach ma prawo korzystać
   z przylegającego do wynajmowanej powierzchni pasa o szerokości 1 m, jako powierzchni wystawienniczej.
  7. Zabrania się bez uzgodnienia z Zarządem Spółki ustawiania straganów, nadwozi i innych sprzętów na terenie Spółki.
  8. Zabrania się odstępowania oraz samowolnej zamiany miejsc sprzedaży z osobami trzecimi. Działanie takie stanowi ciężkie naruszenie warunków umowy.
  9. Umowa najmu/dzierżawy upoważnia sprzedającego do przebywania na terenie Spółki w terminie wskazanym
   w umowie najmu/dzierżawy, we wszystkie dni robocze w godzinach określonych w rozdz. V pkt. 1 Regulaminu.
  10. Najemca/Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Zarządu Spółki dokonywać jakichkolwiek zmian na wydzierżawianym placu lub w wynajmowanym lokalu. Wszelkiego rodzaju zmiany bez pisemnej zgody Zarządu Spółki traktowane będą jako naruszenie warunków umowy najmu/dzierżawy.
  11. Zabrania się wwozu odpadów na teren Spółki. Odpady podlegające przetwarzaniu tj. makulatura i folia Najemca/Dzierżawca zobowiązany jest składować do pojemników na surowce wtórne. Odpady znajdujące się poza pojemnikiem na surowce wtórne traktowane będą, jako odpady komunalne i rozliczane wg cennika.
  12. Najemca/Dzierżawca oraz osoby prowadzące sprzedaż na placach odpowiadają za utrzymanie czystości
   w obrębie przedmiotu najmu/dzierżawy oraz w najbliższym jego otoczeniu. Koszty usunięcia pozostawionych odpadów w obrębie lokalu/placu pokrywa Najemca/Dzierżawca.
  13. W przypadku rozwiązania umowy najmu/dzierżawy, Najemca/Dzierżawca jest zobowiązany do przekazania Wynajmującej/Wydzierżawiającej przedmiot najmu/dzierżawy w stanie, w jakim został mu przekazany do użytkowania.
  14. Przekazanie pomieszczeń odbywa się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
  15. Koszty zawiązane z przywróceniem lokalu/powierzchni handlowej do stanu początkowego określonego protokołem zdawczo-odbiorczym pokrywa Najemca/Dzierżawca.
  16. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane tylko i wyłącznie urządzenia posiadające aktualną legalizację.
  17. Wokół budynków obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów, z wyłączeniem pojazdów, z których odbywa się wyładunek i załadunek towaru .
  18. Najemcy /Dzierżawcy lokali, powierzchni na terenie Spółki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, przepisów bezpieczeństwa pożarowego, BHP oraz prawa budowlanego.
  19. Całkowita odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarno - epidemiologicznych, p.poż. i innych w ramach wykonywanej działalności spoczywa na Najemcy/Dzierżawcy. Zapis dotyczy również wyposażenia p. pożarowego w lokalach i pawilonach handlowych.
  20. Koszty związane z usunięciem usterek powstałych z winy Najemcy/Dzierżawcy lub w wyniku eksploatacji ponosi Najemca/Dzierżawca zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  21. Najemca/Dzierżawca ma prawo korzystać z wody tylko i wyłącznie do celów higieniczno - sanitarnych.
  22. Na terenie Spółki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.
  23. Temperatura powietrza w Halach/Budynkach wynosi:
   • w zimie minimum +14oC przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -20oC,
   • w lecie maksymalnie +26oC przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż +30oC; w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +30oC temperatura w Halach/Budynkach powinna być obniżona o ok. 6oC w stosunku do temperatury panującej na zewnątrz, tj. zgodnie z obowiązującymi w Spółce wymogami systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP.
  24. W okresie pracy urządzeń klimatyzacyjnych / ogrzewanie/chłodzenie Hal, Budynków / obowiązuje całkowity zakaz otwierania drzwi - frontowych oraz drzwi zewnętrznych do lokali.
    
 7. WARUNKI PROWADZENIA SPRZEDAŻY
  1. Warunkiem prowadzenia działalności hurtowej na terenie Spółki jest:
   a. uiszczenie opłaty według obowiązującego cennika,
   b. zawarta umowa najmu lub dzierżawy.
  2. Opłaty wynikające z obowiązującego cennikamogą być pobierane przez Pracowników Spółki, posiadających stosowne uprawnienia.
  3. Pracownicy Spółki posiadający stosowne uprawnienia, mogą przeprowadzić kontrole dot. uiszczenia opłat przez sprzedających na terenie Spółki.
  4. Najemca/Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaną przez niego powierzchnią.
   W szczególności jest on zobowiązany do uiszczania z góry comiesięcznej opłaty za wynajmowaną/wydzierżawianąpowierzchnię, a także innych dodatkowych opłat wynikających z eksploatacji wynajmowanej/wydzierżawianej powierzchni według ustalonego cennika, w wysokości i w czasie określonym w indywidualnych umowach najmu/dzierżawy.
  5. Jednorazowa opłata placowa upoważnia do prowadzenia handlu na ternie Spółki w miejscu do tego przeznaczonym, w dniu jej uiszczenia, w godz. ujętych w rozdz. V pkt. 1 Regulaminu.
  6. Ważność opłaty jednorazowej zawarta jest w dacie sprzedaży na paragonie fiskalnym.
  7. W sytuacji, gdy sprzedający przebywa na terenie Spółki w miejscu przeznaczonym do handlu poza godzinami wymienionymi w rozdz. V pkt. 1 Regulaminu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty placowej dot. sprzedaży ze środków transportu za kolejną dobę.
  8. Sprzedaż na terenie Spółki jest równoznaczna z koniecznością uiszczenia opłaty według obowiązującego cennika, obowiązek ten dotyczy każdego sprzedającego.
  9. Od osób prowadzących handel na zasadzie jednorazowych opłat placowych pobierana jest w uzasadnionym przypadku związanym z rodzajem asortymentu kaucja dot. odpadów organicznych /zgodnie z obowiązującym  cennikiem/. W przypadku usunięcia odpadów przez handlujących kaucja podlega zwrotowi.
  10. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowych opłat na podstawie Zarządzenia Zarządu  Spółki.
  11. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ulg i upustów pod warunkiem terminowych wpłat.
  12. Osoby uchylające się od uiszczania opłaty placowej, będące po spożyciu alkoholu, zachowujące się w sposób urągający ogólnie przyjętym normom moralnym i etycznym, będą usunięte z terenu Spółki przez pracowników Spółki, Służby Ochrony bądź przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji.
  13. Do opłat wynikających z obowiązującego cennika Spółki mogą być doliczane opłaty targowe według taryfikatora ustalonego uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.
    
 8. O PRZYDZIAŁ LOKALI  I PLACÓW HANDLOWYCH
  1. Przydział lokali i placów handlowych odbywa się na zasadzie przetargu nieograniczonego w formie składanych pisemnych ofert (art. 66 do art.70 ze znaczkiem 5 kodeksu cywilnego), na podstawie Regulaminu przydziału miejsc handlowych.
  2. Rezerwacja placu abonamentowego odbywa się na podstawie pisemnego podania złożonego do Zarządu Spółki.
  3. Umowę najmu/dzierżawy należy podpisać w Dziale Marketingu, Sprzedaży i Eksploatacji najpóźniej
   w pierwszy roboczy dzień obowiązywania umowy dzierżawy.
    
 9. OZNAKOWANIE LOKALI, PLACÓW I LOKALIZACJA REKLAM
  1. Każdy wynajmowany lokal i wydzierżawiany plac posiada numerację nadaną przez Spółkę. Numery oznaczające lokale usytuowane są przy drzwiach oraz ewentualnie na zewnątrz drzwi wejściowych. Numery oznaczające place usytuowane są na powierzchni placu.
  2. Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych zmian w numeracji lokalu i placu.
  3. Prowadzący działalność na terenie Spółki zobowiązany jest do oznakowania w widoczny sposób lokalu lub miejsca, na którym handluje: imieniem i nazwiskiem Najemcy/Dzierżawcy lub nazwą firmy, zgodnie
   z obowiązującymi w tej materii przepisami.
  4. Każdy Najemca/Dzierżawca ma prawo do umieszczenia reklamy, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółki.
  5. Warunki umieszczenia reklamy uzgadniane są indywidualnie z Kierownikiem Działu Marketingu, Sprzedaży
   i Eksploatacji.
  6. Najemca/Dzierżawca ma możliwość uzyskania pomocy w przygotowaniu reklamy w zakresie:
   a. wykonania banerów , tablic lub ulotek reklamowych,
   b. współuczestniczenia w kosztach zamieszczenia ulotek reklamowych w lokalnej prasie,
   c. zamieszczenia ofert kupna/sprzedaży na stronie internetowej Spółki.: www.agrohurtsa.pl
   d. publikacji oferty handlowej na stronie internetowej Spółki,
   e. emisji ogłoszeń reklamowych przez lokalny radiowęzeł.
  7. Bez pisemnej zgody Zarządu Spółki organizacja handlu obnośnego, jakakolwiek promocja, kolportaż materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych w wersji tradycyjnej lub na nośnikach elektronicznych jest zabroniona i stanowi naruszenie dóbr Spółki.
    
 10. RUCH POJAZDÓW
  1. Wszyscy uczestnicy ruchu zobowiązani są na terenie Spółki do przestrzegania zasad oznakowania, Kodeksu Ruchu Drogowego i poleceń odpowiednich służb porządkowych.
  2. Drogi, bramy, urządzenia pożarowe oraz Stacje Transformatorowe nie mogą być blokowane przez parkujące pojazdy mechaniczne.
  3. Zabrania się postoju wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych na ciągach komunikacyjnych.
    
 11. ZASADY POBIERANIA OPŁATY PARKINGOWEJ
  1. Od osób pozostawiających pojazdy mechaniczne na terenie Spółki poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 1 oraz w pkt. 3, będzie pobierana opłata parkingowa wg. obowiązującego cennika.
  2. Opłata parkingowa będzie naliczana na podstawie codziennych raportów służb ochrony.
  3. Spółka ma prawo usunąć ze swojego terenu pojazdy mechaniczne, bez powiadomienia właściciela pojazdu, za które nie jest uiszczona opłata parkingowa. Kosztami usunięcia pojazdu zostanie obciążony właściciel pojazdu.
  4. Zabrania się parkowania uszkodzonych, bądź niesprawnych pojazdów mechanicznych na terenie Spółki. Bez powiadomienia właściciela pojazdu, Spółka ma prawo usunąć ze swojego terenu taki pojazd. Kosztami usunięcia pojazdu zostanie obciążony właściciel pojazdu.
  5. Parkowanie pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych typu TIR, ciągników rolniczych, przyczep, motocykli i motorowerów) poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 1 oraz w pkt. 3 Regulaminu jest bezpłatne na parkingach:
   - od strony wschodniej za Budynkiem G,
   - od strony ul. Trembeckiego,
   - od strony Trzebowniska za Halą nr 4.
  6. Bezpłatne parkingi przeznaczone są tylko dla sprzedających, kupujących, Najemców i Dzierżawców, w godz. ujętych w rozdz. V. pkt. 1 Regulaminu.
  7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy mechaniczne na bezpłatnych parkingach.

    
 12. Z REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART MAGNETYCZNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO WJAZDU NA TEREN SPÓŁKI
  1. Opłata za nową kartę magnetyczną - według obowiązującego cennika.
  2. Aktualizacja sprzedanych kart odbywa się raz w roku - opłata według obowiązującego cennika.
  3. Karta magnetyczna upoważnia do wjazdu na teren Spółki poza godzinami ujętymi w rozdz. V pkt. 1 i w pkt.3 Regulaminu.
  4. Posiadanie karty magnetycznej nie upoważnia do handlu na terenie Spółki.
  5. W przypadku, gdy użytkownik karty będzie prowadził handel na terenie Spółki bez uiszczenia opłaty wg obowiązującego cennika, jego karta zostanie dezaktualizowana bez uprzedniego powiadomienia.
  6. Karty magnetyczne sprzedawane są tylko w Kasie Spółki. Są własnością kupującego i nie podlegają obowiązkowemu zwrotowi.
  7. Wszystkie wjazdy przy użyciu karty magnetycznej są rejestrowane w systemie, na co kupujący kartę wyraża zgodę.
  8. Karta magnetyczna niezaktualizowana raz w roku traci ważność i zostaje zablokowana w systemie.
  9. Karty magnetycznej nie wolno odstępować lub odsprzedawać osobom trzecim, W przypadku odstąpienia karty osobom trzecim, Spółka ma prawo do zablokowania wszystkich kart kontrahenta, który dopuścił się do nieprzestrzegania Regulaminu Spółki
  10. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić pisemnie w siedzibie Spółki, celem zablokowania jej w systemie.
  11. Osoba wykupująca kartę magnetyczną odpowiada za jej używanie zgodnie z Regulaminem.
  12. Posiadacz karty magnetycznej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku
   z niewłaściwym używaniem karty magnetycznej.
  13. W uzasadnionych przypadkach Służby Ochrony mają prawo zatrzymać kartę magnetyczną należącą do osoby, która próbuje wjechać na teren Spółki.
  14. Kartę magnetyczną mogą nabyć:
   - osoby fizyczne, osoby prawne, które prowadzą działalność wytwórczą, rolniczą, handlową, usługową oraz  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "podmiotami", po zapoznaniu się
   i pisemnym zaakceptowaniu regulaminu używania kart oraz uiszczeniu opłaty wg obowiązującego cennika.
   - podmioty, które są związane umową dzierżawy/najmu ze Spółką na okres min. 12 miesięcy lub na czas nieokreślony, na następujących warunkach:
   a. aktualizacja kart magnetycznych w miesiącach październik - listopad każdego roku,
   b. karta magnetyczna zostaje zablokowana w systemie w chwili rozwiązania umowy, bądź też naruszenia warunków: umowy, Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki oraz regulaminu korzystania z kart magnetycznych,
   c. blokada w systemie kart, które nie zostały zaktualizowane, ze skutkiem na koniec każdego roku,
   d. zapoznanie się i pisemne zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart magnetycznych i Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki,
   e. maksymalnie przysługuje 5 kart magnetycznych, większa ilość po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki.
   - podmioty, które posiadają umowę dzierżawy/najmu krótszą niż 12 miesięcy, mogą wykupić kartę na czas obowiązywania umowy lub wjeżdżać na teren Spółki po okazaniu przy wjeździe aktualnej umowy dzierżawy/najmu , na następujących warunkach:
   a. aktualizacja kart magnetycznych w miesiącach październik - listopad każdego roku,
   b. blokada w systemie kart, które nie zostały zaktualizowane, ze skutkiem na koniec każdego roku,
   c. po rozwiązaniu umowy dzierżawy/najmu podmioty mogą zdeponować kartę magnetyczną w Sekcji Sprzedaży, celem przechowania jej na okres przyszłej umowy, nie dłużej niż na 1 rok,
   d. karty magnetyczne niezdeponowane zostają zablokowane w systemie po upływie 7 dni od daty rozwiązania umowy dzierżawy/najmu, bądź też naruszenia warunków: umowy, Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki oraz regulaminu korzystania z kart magnetycznych,
   e. zablokowana karta magnetyczna nie podlega ponownej aktualizacji,
   f. aktualizacja zdeponowanych kart magnetycznych możliwa w chwili podpisania kolejnej umowy dzierżawy/najmu,
   g. zapoznanie się i pisemne zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart magnetycznych i regulaminu działalności handlowej na terenie PCH AGROHURT S.A.
   h. dla jednego podmiotu przysługuje jedna karta magnetyczna na jedno dzierżawione/najmowane miejsce handlowe, większa ilość po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki.
   - podmioty niezwiązane umową ze Spółką, na następujących warunkach:
   a. aktualizacja kart magnetycznych w miesiącach październik - listopad każdego roku,
   b. blokada w systemie kart magnetycznych, które nie zostały zaktualizowane, ze skutkiem na koniec roku,
   c. karta magnetyczna zostaje zablokowana w systemie w chwili naruszenia warunków: umowy, Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki oraz regulaminu korzystania z kart magnetycznych,
   d. zapoznanie się i pisemne zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart magnetycznych i Regulaminu działalności handlowej na terenie Spółki,
   e. okazanie stosownych dokumentów tj. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS-u,
   f. dla jednego podmiotu przysługuje jedna karta magnetyczna, większa ilość po wyrażeniu zgody przez Zarząd Spółki.
    
  15. Pracownik w Sekcji Sprzedaży prowadzi elektroniczną i papierową ewidencję sprzedanych kart magnetycznych.
  16. Oświadczenie dotyczące akceptacji Regulaminu Spółki oraz Regulaminu korzystania z kart magnetycznych.

   OŚWIADCZENIE
   „Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin działalności handlowej na terenie PCH AGROHURT S.A. oraz regulamin korzystania z kart magnetycznych. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania warunków, zasad i obowiązków zawartych w wyżej wymienionych regulaminach.”
   DANE OSOBY WYKUPUJĄCEJ KARTĘ MAGNETYCZNĄ
   Nazwa Firmy/Podmiotu:
   ........................................................................................................................................................................................
   Adres prowadzenia działalności gospodarczej/adres do korespondencji:
   ........................................................................................................................................................................................
   Branża:
   ........................................................................................................................................................................................
   Telefon:
   ........................................................................................................................................................................................
   Adres e-mail:
   ........................................................................................................................................................................................
   Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych w celach marketingowych.
   (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)
    
   ......................................................................
   Czytelny podpis osoby wykupującej kartę

    
 13. INFORMACJA RYNKOWA I CENOWA
  1. Spółka jest upoważniona do zbierania aktualnej informacji rynkowej dot. cen art. spożywczych, przemysłowych oraz roślin, będących przedmiotem handlu na terenie Spółki.
 14. ADMINISTROWANIE
  1. Za administrowanie obiektami, lokalami handlowymi i biurowymi odpowiedzialna jest Spółka.
 15. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
  1. W sprawach związanych z uszkodzeniem lub awarią:
   • instalacji elektrycznej,
   • wodno - kanalizacyjnej,
   • grzewczej
    należy się kontaktować z Kierownikiem Działu Marketingu Sprzedaży i Eksploatacji pod numerem tel. (017) 86-72-475 lub wew. 475
     
  2. W przypadku zauważenia pożaru, kradzieży, wypadku itp.. należy natychmiast poinformować administratora oraz właściwe służby:
   • Prezes Adam Dziedzic - Dyrektor do Spraw Handlu i Marketingu - 601 207 733
   • Policja - 997
   • Straż Pożarna - 998
   • Pogotowie Ratunkowe - 999
   • Centrum Powiadomienia Ratunkowego - 112
   • Dozór i ochrona - 693 445 960
     
 16. ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW
  1. Postanowienia dotyczące użytkowników Hali nr 2, Hali nr 3 oraz Hali nr 4 stosuje się odpowiednio do pozostałych użytkowników Spółki.
  2. Postanowienia Regulaminu Spółki dotyczące wszystkich użytkowników stosuje się odpowiednio do użytkowników Hali nr 2, Hali nr 3 oraz Hali nr 4.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zmiany niniejszego Regulaminu następują w tym samym trybie, co jego uchwalenie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują Uchwały i Zarządzenia Zarządu Spółki, Umowy Najmu, Umowy Dzierżawy, Regulamin przydziału miejsc handlowych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Uprawnienia nabyte na podstawie poprzednio obowiązujących regulaminów obowiązują do czasu wygaśnięcia zgodnie z postanowieniami tych regulaminów, przy czym wysokość ulg określa się na podstawie obecnie obowiązującego Regulaminu.
  4. Z dniem wprowadzenia niniejszego Regulaminu traci moc wcześniejszy Regulamin i związane z nim Zarządzenia.

   Tekst jednolity Regulaminu został wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/09/2013  Zarządu Spółki z dnia 20.09.2013r.