< powrót

O NAS > RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest spółka działająca pod firmą Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie adres siedziby ul. Lubelska 46, 35 – 959 Rzeszów, nr NIP 8131015130, nr REGON 690330131, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022693.
 
2. Administrator danych osobowych, który otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe będzie z nich korzystał wyłącznie realizując następujące cele:
a) związane z prawidłową realizacją zawartych przez Państwa z Administratorem danych osobowych umów;
b) związane z przesyłaniem Państwu ofert marketingowych;
c) związane z umieszczaniem Państwa oferty handlowej/loga/nazwy firmy  na stronie internetowej Administratora danych osobowych tj. pod adresem www.agrohurtsa.pl, a także na banerach i ulotkach reklamowych;
d) prowadzenia z Państwem korespondencji;
e) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 
3. Działania Administratora danych osobowych podejmowane są na podstawie:
a) zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
d) prawnie uzasadniony interes Administratora – podtrzymywanie współpracy, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
 
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) podmioty grupy kapitałowej (w skład której wchodzi Administrator);
b) podmioty realizujące na rzecz Administratora danych osobowych usługi: informatyczne, kurierskie lub pocztowe, transportowe, prawne;
c) inwestorzy, firmy podwykonawcze w zakresie współpracy przy inwestycjach/projektach;
d) podmioty którym Administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 
5. Administrator danych osobowych informuje, że:
a) nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
b) dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 
6. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia.
 
7. Administrator danych osobowych informuję, że możecie Państwo w każdym czasie wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno być wyrażona w formie pisemnej. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych do momentu złożenia przez Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
8. Dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy z Administratorem danych będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 
9. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora danych osobowych, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: sekretariat sekretariat@agrohurtsa.pl.
 
10. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Administratora danych osobowych, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.